Google+ Followers

TERIMA KASIH

MTMR

Saturday, May 7, 2016

DAULAT TUANKU: KUASA NEGERI JOHOR TERMAKTUB.

KUASA NEGERI JOHOR

Johor Mesti Sentiasa Jadi Johor.
Dengan segala perkara-perkara yang sedang berlaku dalam negara pada masa ini, ianya seperti menunjukkan sudah tiba masanya untuk menjelaskan kuasa yang telah termaktub dalam negeri Johor. Adakah anda fikir semua ini adalah satu kebetulan? Jawapannya adalah tidak. Rancangan untuk menggunakan 'Order' ini bermula sejak 1893 apabila Sultan Abu Bakar mempersembahkan ilham baginda di dalam satu persidangan 'World Fair' yang diadakan di Chicago. Sejarah penubuhan dewan negeri di Johor adalah satu fenomena permodenan negeri Johor yang dicetuskan oleh nenda saya Almarhum Sultan Abu Bakar pada tahun 1868.

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 merupakan permulaan sistem raja berperlembagaan. Undang-undang ini telah melalui beberapa pindaan, kuasa perundangan masih dibawah Dewan Negeri dan tertakluk kepada perkenan Raja. Sejarah juga menyatakan bahawa Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor telah dijadikan model dan rujukan dalam menggubal Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri yang lain, bermula dengan Kerajaan Negeri Terengganu 20 tahun kemudiannya.

Di dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh sesebuah negeri, badan perundangan adalah dibentuk oleh dua komponen utama iaitu Yang DiPertuan Agong dan Majlis Parlimen di peringkat pusat atau Raja dan Dewan Negeri di peringkat negeri. Oleh yang demikian adalah tidak wajar sekiranya kuasa Agong atau Raja dalam meneliti dan memperkenankan sesuatu rang undang-undang itu dihadkan atau dihapuskan.

Ia akan menjadikan peranan Agong atau Raja hanya sebagai "Rubber Stamp" untuk menurunkan Cop Mohor terhadap rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen atau Dewan Negeri. Saya tahu perkara ini telah berlaku diperingkat persekutuan dan beberapa negeri, Tetapi tidak di Negeri Johor. Jika dahulu orang-orang Melayu bersatu menentang Malayan Union apabila kuasa raja dikecilkan dan dipaksa menerima penasihat British.

Namun kini parti politik Melayu jugalah yang telah menghadkan kuasa Agong dalam mempertimbangkan sesuatu rang undang-undang dan lebih teruk lagi memaksa Yang DiPertuan Agong untuk menerima dan bertindak mengikut apa jua nasihat Jemaah Menteri. Inilah pindaan kepada perkara 40(1A) dan perkara 66(4A) Perlembagaan Persekutuan yang telah dibuat oleh Parlimen Malaysia sebagaimana Akta 885 yang berkuatkuasa Mulai 26 Jun 1994, yang telah merampas kuasa Yang DiPertuan Agong demi untuk kepentingan politik atau kepentingan peribadi. Johor ada sebuah misi. Misi tersebut adalah untuk mengembalikan "Order".

DYMM Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Dipertuan Bagi Negeri Dan Jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim

-----

THE POWER OF JOHOR

Johor Will Always Be Johor.
With everything that is happening in this country today, it seems that it's time to show the powers instilled in the state of Johor. Do you think it's all a coincidence? The answer is no. The plan to install the "Order" started since 1893 when Sultan Abu Bakar introduced this brain child of his at the World Fair, held in Chicago. The history of the creation of the State Legislative Assembly in Johor was a modernization phenomenon for the State of Johor and was triggered by my ancestor, Sultan Abu Bakar in 1868.

Johor's State Constitution 1895 marked the beginning of the Constitutional Monarchy system. This constitution has been amended several times, but the legislative powers still falls under the state assembly and is subjected to the consent of the Sovereign. History has also shown that the Johor's Constitution was a model and was also used as a reference in drafting the Federal Constitution of Malaya and it was also adopted by other states. One of the states that adopted this was Terengganu; 20 years after Johor.

In the Federal Constitution and each State's Constitution, the legislative assembly is made up of 2 main components. They are the Yang DiPertuan Agong and the House of Parliament for the federal and the Sovereign and state assembly for the state. With this, it would be unwise should the powers of the Agong or Sovereign be limited or eliminated entirely when it comes to analysing and permitting any legislation.

With the implementation of these limits and elimination of powers, the role of the Yang DiPertuan Agong and Sovereign will be diminished to a mere "Rubber Stamp" when granting the Royal Seal on the legislations that has been passed by the Parliament or the State Assembly. I know that this is already occurring in the federal level as well as in a handful of other states, but this will not occur in Johor. Back then, the Malays were united in opposing the Malayan Union when the powers of the rulers were diminished and were forced to accept a British advisor.

Now however, the Malay political parties are the ones who have imposed these limitations on the powers of the Yang DiPertuan Agong in considering any legislation presented to them and even worse, forcing the Yang DiPertuan Agong to accept and act according to any advice given by the Cabinet. The amendments made to Articles 40(1A) and 66(4A) of the Federal Constitution was amended by the Malaysian Parliament. With this, Act 885 which took effect on the 26th of June 1994, successfully stripped the Yang DiPertuan Agong of his powers. All of this for their political and personal gains. Johor has a mission. The mission is to restore the "Order".

HRH Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan and Sovereign Ruler of the State and Territory of Johor Darul Ta'zim

Silat Melayu

DOA DOHA

WALI SONGO

Video Penjelasan Isu cincin RM 24 Juta.

WAJIB TONTON

Top Blogges

B. 10 Artikal Menarik Minggu ini.

C. Senarai Blog Wajib Baca Rakan Malaysia Transformasi Minda Rakyat